Okresní stavební bytové družstvo Bruntál,
Krnov-Pod Bezručovým vrchem, Březinova 990/23, 
PSČ 794 01 
(dále jen „družstvo“)

 

Organizační vztahy:

 • je prostředníkem mezi vlastníky a nájemci bytů v domě s pracovníky družstva
 • je prostředníkem mezi jednotlivými vlastníky a nájemci bytů v domě.

 

Zejména:

 • vede uživatele bytů k odpovědnému vztahu ke společným částem domu a okolí domu,
 • hájí oprávněné zájmy uživatelů bytů,  
 • dohlíží na dodržování domovního řádu,
 • dozírá na dodržování ustanovení požárních a bezpečnostních řádů a předpisů,
 • zajišťuje  ve spolupráci s technikem družstva odstranění všech závad v požární ochraně,
 • dohlíží na provádění požadovaných oprav v domě,
 • organizuje domovní schůze minimálně jednou ročně (s výjimkou SVJ, kde shromáždění svolává statutární orgán), 
 • dbá o řádné užívání společných prostor a zařízení v domě,
 • dbá o řádné označení domu,
 • dbá na označení hlavních uzávěrů vody, plynu, hlavního jističe elektrického proudu, požárně bezpečnostních zařízení, hydrantů a uzávěru dálkového vytápění,
 • kontroluje provádění pořádku a čistoty v domě,
 • kontroluje řádnou činnost osvětlovacích těles, výtahů, společných televizních antén a ostatních společných zařízení,
 • dohlíží na řádnou funkci domovních instalací,
 • hlásí zjištěné závady pověřeným pracovníkům správy družstva,
 • dohlíží na zimní údržbu přilehlých komunikací,
 • neprodleně hlásí pojistné události v domě,
 • vede evidenci počtu osob v bytech pro účely rozúčtování služeb,
 • eviduje spotřeby teplé a studené vody, popř. i stavy poměrových měřičů tepla v bytech a společných prostorách potřebných pro jejich vyúčtování (pokud byty nejsou vybaveny měřiči s rádiovým odečtem), tyto opatřené souhlasy vlastníků a nájemců předává 1x ročně pracovníkům družstva,
 • oproti podpisu předává minimálně 1x ročně vlastníkům a nájemcům bytů vyúčtování služeb a fondu rezerv na opravy domu (rovněž předává případné změny předpisů úhrad za užívání bytů),
 • spolupracuje s pracovníky družstva při realizaci povinných kontrol a revizí plynu, elektro, hromosvodů, komínů, kotelen, výtahů, požárních hydrantů, hasicích přístrojů popř. dalších povinných kontrol.

 

Rozsah pracovní náplně domovníka lze rozšířit na domovní schůzi nebo shromáždění společenství vlastníků. Toto rozšíření je však podmíněno souhlasem domovníka rozšířenou činnost provádět.

Projednáno a schváleno představenstvem OSBD Bruntál dne 27. 11. 2018 s platností od 1. 12. 2018, čímž se nahrazuje Pracovní náplň domovníků OSBD Bruntál ze dne 1. 7. 2009.