Služby OSBD Bruntál

 1. Staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, které pronajímá svým členům.
 2. Staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob.
 3. Přiděluje družstevní byty včetně bytů v rodinných domcích a nebytové prostory do nájmu svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu
 4. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 5. Zabespečuje správu majetku OSBD.

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Pro SVJ zajišťuje správu v rozsahu:

 

 1. Při zajišťování správy domu správce zabezpečuje administrativní správu, opravy, udržování a provoz společných částí domu a společných technických zařízení a sítí tak, aby společné části domu mohly sloužit řádnému užívání jednotek v domě, zejména:
 • revize a opravy rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odpadů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů,
 • pojištění domu uzavřením rámcové pojistné smlouvy a likvidaci pojistných událostí a vybírání pojistného,
 • vybírání příspěvků na výdaje spojené se správou domu, tj. odměny pro správce, odměny pro domovníka, pojistného, dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu a rekonstrukci domu a případných nedoplatků vyplývajících z jejich  vyúčtování včetně vyúčtování úhrad na shora uvedené příspěvky,
 • rekonstrukce a modernizace společných částí domu,
 • protipožární zabezpečení společných částí domu včetně jeho revize a opravy,
 • administrativní a operativně technickou činnost spojenou se správou společných částí domu včetně zastavěného pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,
 • vedení evidence plateb příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu, tj. platby na odměnu správci, odměnu domovníkovi, pojistné, dlouhodobou zálohu na opravy, údržbu a rekonstrukci domu,
 • vedení účetnictví společenství a vypracování účetní závěrky,
 • vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu a všech ostatních nákladů vztahujících se ke společným částem domu a zastavěného pozemku,
 • spravování a hospodaření s finančními prostředky složenými vlastníky jednotek na úhradu příspěvku spojených se správou domu a na úhradu záloh služby,
 • plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu.
 1. Správce zabezpečuje na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek plnění spojená s užíváním bytu a společných částí domů (dále jen služby), s výjimkou těch, která si vlastníci jednotek zajišťují od dodavatele přímo (tj. dodávky elektrické energie a plynu přímo do bytů), a to zejména:
 • dodávku tepla a teplé užitkové vody,
 • dodávku studené vody (vodné),
 • odvod odpadních  vod (stočné),
 • dodávku elektrické energie do společných částí domu (elektřina),
 • další služby, na kterých se smluvní strany dohodnou, 
 • vybírání záloh na úhrady za shora uvedené služby a případných nedoplatků na tyto služby vyplývajících z vyúčtování včetně vyúčtování záloh úhrad na shora uvedené služby,
 • vedení evidence plateb záloh od vlastníků jednotek na shora uvedené služby.
 1. Správce v rámci správy domu vypracovává na základě písemné žádosti společenství pro něj návrh plánu oprav, údržby a rekonstrukce domu včetně plánovaných výdajů na jejich realizaci a předložit tento plán ke schválení společenství v době určené správcem se zřetelem k předmětu, rozsahu, způsobu a místu oprav, údržby a rekonstrukce domu. 
 2. Správce vypočítává a stanovuje na základě společenstvím odsouhlasené výše předpokládaných ročních výdajů za poskytované služby, odvozených z cen služeb za uplynulý rok nebo z předpokládaných cen běžného roku, celkovou výši roční zálohy na úhrady za služby na dům, výši měsíční zálohy za dům jako 1/12 z celkové roční zálohy za dům a výši měsíční zálohy připadající na jednotlivé vlastníky jednotek v souladu s příslušnými předpisy, prohlášením vlastníka, stanovami společenství asmlouvou mezi SVJ a OSBD Bruntál. 

 3. Správce je stanovuje výši pravidelných měsíčních splátek pojistného uvedeného v odst. 1 připadajících na jednotlivé vlastníky jednotek, v souladu s prohlášením vlastníka a pojistnou smlouvou.

 4. Správce prodádí vyúčtování příspěvků na správu domu a záloh na úhrady za služby za celý dům a podle jednotlivých vlastníků jednotek a seznámuje s nimi písemně společenství a vlastníky jednotek ve lhůtě do 4 měsíců od ukončení zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok. V případě vzniku přeplatků vyplývajících z vyúčtování příspěvků na odměnu správce, domovníka, pojistného a záloh za úhrady služeb převede správce příslušnou částku jednotlivým vlastníkům jednotek. 

 5. Při výkonu správy je správce povinen postupovat v souladu se zájmy společenství. Přitom odpovídá za škodu, která by byla způsobena porušením jeho povinností, popř. překročením udělené plné moci.

 6. Správce se zavazuje zabezpečovat provozování technických zařízení v domě, která slouží i jiným subjektům než členům společenství vlastníků (pokud v domě jsou) a nakládat s nimi podle písemných pokynů společenství a zajišťovat zúčtování plateb se subjekty, jimž tato zařízení slouží.

OSBD Bruntál v současné době nabízí správu domů, bytů, garáží a nebytových prostor  pro SVJ a bytová družstva.

Kontaktujte nás laskavě.